REKLAMACE

1.       OBECNÉ PODMÍNKY

1.1.      Povinnost kupujícího

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně při dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů (nejpozději do 2 dnů) informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Maximální lhůta pro uplatnění reklamace činí 2 dny od převzetí zboží kupujícím, kdy musejí být dodány i veškeré podklady pro uplatnění reklamace. 

Reklamaci je možné podat e-mailem.

      

obchodní společnosti

Fablaja s.r.o.

se sídlem Lovčice 251, 686 39 Lovčice

identifikační číslo: 04405951

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89668

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fablaja.cz

info@fablaja.cz

1.1.1.  Nutné podklady pro reklamaci:

·         číslo faktury,

·         co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,

·         fotografie poškozeného zboží,

·         v případě poškození zboží při přepravě - fotografie obalu a výplňového materiálu, ve kterém bylo zboží doručeno.

1.2.      Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace se všemi nutnými podklady a o výsledku vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající písemně vyrozuměl kupujícího o rozhodnutí reklamace.

2.       ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3.       ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ)

3.1.      Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen ihned, (nejpozději však do 3  dnů), podat písemnou zprávu na e-mailovou adresu naší firmy Fablaja s.r.o., která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

3.2.      Záruční podmínky

3.2.1.  Délka záruky je 24 měsíců, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

3.2.2.  Zákazník doručí reklamované zboží na adresu naší firmy (Fablaja s.r.o.), pokud není domluveno jinak. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

3.2.3.  Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě odešle zboží na adresu zákazníka.

3.2.4 Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

·         nedodání veškerých nutných podkladů pro uplatnění reklamace kupujícím (viz. bod 1.1.1.),

·         nedodržení lhůty uplatnění reklamace (2 dny),

·         neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím,

·         poškozením zboží živly,

·         poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití,

·         poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly příslušného dopravce.

3.3.       Práva plynoucí ze záruky

3.3.1.  Spotřebitel při uplatnění záruky má:

·         jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

   

  

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

4.       VRÁCENÍ ZBOŽÍ

4.1.      Povinnost kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne, kdy kupující převzal zboží. Bezprostředně po vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu na předem domluvenou adresu. Kupující je také povinen uhradit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu.

4.1.1.  Nutné podklady pro vrácení zboží

·         číslo účtu, na který si kupující přeje zaslat náklady

Kupující nemůže vrátit zboží, u kterého je vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi, tedy že je jedinečné (obsahuje specifické jméno, datum, portrét atd.).

4.2.      Povinnost prodávajícího

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky bez nákladů na dodání a dobírky.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu zboží bez nákladů na dopravu.

Prodávající má možnost vrátit kupní cenu i jiným než přijatým způsobem, ale pouze tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

V Lovčicích dne 16. 8. 2019